Już od 25 maja 2018r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym, przygotowaliśmy niezbędne informacje, z których dowiecie się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie związane z tym prawa mają osoby je udostępniające.

Ochrona danych osobowych w ISSA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ISSA Operations Ltd, z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania: 3rd Floor, 207 Regent Street, W1B 3HH London, United Kingdom (dalej „My” lub „ISSA”) operator serwisu issa.global oraz platformy do elektronicznego składania wniosków aplikacyjnych jak również organizacja działająca na podstawie konstytucji ISSA z 1969 roku (z późn. zm.), wydająca patenty żeglarskie, motorowodne i specjalistyczne z zakresu szeroko pojętych szkoleń żeglarskich.
 2. Z wyznaczonym przez Nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się przez adres email: iodo@issa.global lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ISSA. ul. Lecha 22, 03-610 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowy otrzymaliśmy od Ciebie w związku ze szkoleniem jakie odbyłeś w jednym z akredytowanych przez Nas ośrodków szkoleniowych. Otrzymaliśmy te dane celem wydania patentu odpowiadającemu szkoleniu jakie odbyłeś.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania naszego zobowiązania polegającego na dostarczeniu Tobie i następnie obsłudze patentu odpowiadającemu ukończonemu przez Ciebie szkoleniu w jednym z akredytowanych przez ISSA ośrodków szkoleniowych, w tym do: (1) Zlecenia wykonania patentu zawierającego Twoje dane osobowe; (2) Przesłania go na adres Twój lub akredytowanego przez ISSA ośrodka szkoleniowego, w którym ukończyłeś szkolenie; (3) Umieszczenia Twoich danych osobowych w elektronicznym serwisie patentów ISSA dostępnym na stronie issa.global; (4) zapewnienia możliwości rozwiązywania problemów technicznych związanych z wydaniem patentu; (5) obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację; (6) obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz, np. w związku ze zgubionym patentem i prośbą o wydanie jego duplikatu. (7) Informowania Cię o zmianach dotyczących zakresu treści publikowanych na patentach ISSA, wydawania odświeżonych ich wersji oraz o nowych możliwościach ich wykorzystywania
 5. Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ISSA, którym jest: (1) zapewnienie należytej obsługi kursanta; (2) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ISSA oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom; (3) prowadzenie badań i analiz ISSA między innymi pod kątem oszacowania jakości oferty naszej certyfikacji i poprawy działania usług jakie dla wykonujemy; (4) obsługa Twoich próśb, gdy nie są one związane wprost z dostarczeniem do Ciebie patentu po ukończonym szkoleniu w jednym z akredytowanych przez ISSA ośrodku szkoleniowym; (5) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; (6) prowadzenie analiz statystycznych; (7) przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 7. Na podstawie – i tylko o ile udzielisz na to zgody – ISSA przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
 8. ISSA wymaga podania przez Ciebie Twojego imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby móc wykonać dla Ciebie usługę wykonania i dostarczenia patentu odpowiadającemu ukończonemu przez Ciebie szkoleniu w jednym z akredytowanych przez ISSA ośrodków szkoleniowych. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie ww. usługi, a w konsekwencji nie otrzymasz patentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 10. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do tego, aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 11. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: (1) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; (2) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ISSA; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; (3) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; (4) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 12. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Information Commissioner’s Office z siedzibą w Wilmslow, United Kingdom
 13. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
 14. ISSA może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom będącym podwykonawcami ISSA, w zakresie bezpośrednio związanym ze świadczeniem dla Ciebie usługi wykonania oraz dostarczenia Tobie patentu odpowiadającego ukończonemu przez Ciebie szkoleniu w jednym z akredytowanych przez ISSA ośrodków szkoleniowych, jak również podwykonawcom, którzy wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Ponadto ISSA może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 15. ISSA przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem i dostarczeniem Tobie patentu odpowiadającemu ukończonemu przez Ciebie szkoleniu w jednym z akredytowanych przez ISSA ośrodków szkoleniowych, przez czas nieokreślony, nie dłuży jednak niż czas niezbędny do tego aby należycie wywiązywać się z obsługi Twoich ewentualnych próśb związanych z Twoim patentem.
 16. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 17. Jednocześnie, w celu rozliczalności, ISSA będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 18. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacji gdy Wielka Brytania przestanie być członkiem Europejskiego Obszaru Gosposdarczego oraz do International Sailing Schools Association z siedzibą w Szwajcarii, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 19. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 20. Profilowanie danych osobowych przez ISSA polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.