Odpowiedź

Najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewnia jachtcasco oparte o tzw. formułę all risks,

czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jest to nowoczesny rodzaj ochrony ubezpieczeniowej w

stosunku do tradycyjnego ubezpieczenia od ryzyk nazwanych. W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych

ubezpieczyciel ponosi jedynie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zdarzenia wyraźnie

wymienione w warunkach umowy ubezpieczenia. Nie sposób jednak przewidzieć, zdefiniować i

zapisać w OWU wszystkich potencjalnych zdarzeń szkodowych, jakim może ulec jacht. Życie pisze

najlepsze i najbardziej nieoczekiwane scenariusze. Dlatego ubezpieczenia od wszystkich ryzyk z

samej swojej natury zapewniają pełniejszą ochronę. Niestety, żaden z polskich ubezpieczycieli i tylko

niektórzy ubezpieczyciele zagraniczni oferują u nas ubezpieczenie jachtów od wszystkich ryzyk (all

risks)!

Przykładem zdarzenia nieobjętego ochroną w polisie opartej na ryzykach nazwanych jest podarcie

się żagla podczas rozwijania lub zwijania, w przypadku gdy podarcie nie zostało spowodowane

wskutek działania siły wyższej czyli np. wichury, sztormu lub innych ubezpieczonych zdarzeń jak np.

kolizja. A przecież podarcie żagla jest zdarzeniem nagłym, nieoczekiwanym, stanowi zatem ryzyko

ubezpieczalne, a więc możliwe do ubezpieczenia! W tym przypadku ochronę zapewnia jedynie polisa

jachtcasco od wszystkich ryzyk. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto zatem sprawdzić,

w jaki sposób w ogólnych warunkach sformułowano zakres ochrony ubezpieczeniowej i odszukać

ofertę zapewniającą ochronę od wszystkich ryzyk. Warunki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

(all risks) łatwo rozpoznać po tym, że w ich treści w rozdziale ?zakres ubezpieczenia? znajduje się

sformułowanie typu ?ubezpieczyciel pokrywa wszelkie straty i szkody powstałe w ubezpieczonych

przedmiotach za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych z ochrony?.

Nabywając ubezpieczenie jachtcasco należy koniecznie zapoznać się z treścią wyłączeń. Widziałam

już nawet takie ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), w których wyłączono z odpowiedzialności

ubezpieczyciela szkody będące skutkiem nieostrożności! Przy takich zapisach w OWU nawet all risks

nie pomoże!Na pytanie odpowiedziała Pani Małgorzata Glueck broker ubezpieczeniowy z firmy Proffman.