Na pytanie z dnia 8 luty zadane przez Krystiana odpowiada Pani Małgorzata Glueck broker ubezpieczeniowy Proffman Broker Sp. z o.o.

PROFFMAN

W przypadku czarterującego bardzo istotne jest, aby w sytuacji zaistnienia szkody nie naruszył on zasad określonych w umowie czarterowej, na podstawie której korzysta z jachtu czarterowego. Z pewnością konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu firmy czarterowej. W zależności od rodzaju szkody (np. czy z oc, czy też z jachtcasco) oraz okoliczności szkody, procedury dalszego postępowania mogą się różnić.

Naszym firma Proffman, każdemu klientowi w zakresie ubezpieczeń jachtowych, także czarterowych, przekazuje listę zasad o charakterze ogólnym, przydatnych w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

1.   W przypadku zaistnienia szkody zobowiązani Państwo jesteście do jej zminimalizowania. Prosimy postępować tak, jak gdyby nie zostało zawarte ubezpieczenie.

2.   Ważne jest jak najszybsze poinformowanie swojego brokera lub ubezpieczyciela. Informacja (telefoniczna faksowa lub e-mailowa) powinna zawierać dane o przyczynie szkody, jej rodzaju i wysokości (kosztorys). W przypadku kolizji należy podać nazwę i adres drugiego uczestnika. Należy poinformować jak można się z Państwem skontaktować.

3.   Należy wypełnić druk zgłoszenia szkody i przesłać go wraz z mapami żeglarskimi i wyciągiem z dziennika pokładowego.

4.   W przypadku szkód z odpowiedzialności cywilnej nie wolno uznawać roszczeń (nie przyjmować na siebie winy), natomiast należy zażądać od poszkodowanego uzasadnienia roszczenia.

5.   Wpisywać na zgłoszeniu szkody istotne fakty mające związek ze szkodą, nawet jeśli nie ma w tym zakresie bezpośredniego, odpowiedniego pytania, tj.: stan upojenia alkoholowego, brak prawa jazdy, podejrzenia, zawyżone lub nieuzasadnione roszczenia.

6.   W przypadku szkód spowodowanych przez ogień, eksplozję, kradzież, rabunek, wandalizm należy niezwłoczne poinformować Policję.

7.   W odniesieniu do konkretnej umowy ubezpieczenia wskazówki zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w częściach ?obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego? lub ?postępowanie w przypadku szkody?.

8.   Należy umożliwić zakładowi ubezpieczeń dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów oraz udzielić potrzebnych wyjaśnień.

9.   W przypadku gdy zakład ubezpieczeń wymagać będzie opinii rzeczoznawcy (eksperta), proszę wziąć udział w oględzinach i przy tej okazji spróbować określić wysokość szkody z warsztatem naprawczym, stocznią i/lub rzeczoznawcą (ekspertem) i we wszystkich punktach osiągnąć wspólne stanowisko.

10.   Proszę nie odstępować stoczni (warsztatowi naprawczemu) swoich roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi bez porozumienia z brokerem/ubezpieczycielem.

11.   Specjalne informacje dotyczące szkód jachtowych:

a)   W przypadku ratowania jachtu od niebezpieczeństwa zatonięcia, proszę nie uzgadniać żadnych ostatecznych kosztów. W praktyce międzynarodowej przyjmuje się tzw. otwartą umowę ?no cure ? no pay? (nie ma wyniku ? nie ma zapłaty). Dalsze negocjacje proszę zostawić ubezpieczycielowi. Proszę także nie wypowiadać się w sprawie wartości Państwa jachtu.

b)   Szkody powstałe w mieniu powierzonym należącym do osób trzecich winny być wspólnie z tymi osobami zaprotokołowane (przyczyna, przebieg zdarzeń, skala i rozmiar szkody).  Szkody będące skutkiem kolizji lub sztrandowania (szkody żeglugowe) muszą zostać zgłoszone w najbliższym porcie Policji wodnej względnie w Kapitanacie wraz z wyciągiem z dziennika pokładowego.

Małgorzata Glueck

broker ubezpieczeniowy

Proffman Broker Sp. z o.o.