Na Mazurach jest wiele marin którymi możemy się pochwalić na całym świecie. Okazuje się, że dzięki takim inicjatywom jak ta opisana poniżej Nasz Bałtyk staje się także bardziej atrakcyjny, Zapraszam do lektury!

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Trwa finałowy etap realizacji dużego programu inwestycyjnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – Projekt Cywilizacyjny, szacowanego obecnie na około 240 milionów złotych. Projekt, od jego narodzin gorąco wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, dzięki przemyślanej propozycji optymalnego wykorzystania naturalnego bogactwa regionu, jakim są zachodniopomorskie akweny, służy rozwojowi gospodarczemu, niesie w sobie spory ładunek wartości świetnie służących promocji regionu oraz poszczególnych gmin i uczestniczących w nim miejscowości. Unikatowość projektu polega na jego wybitnie społecznym charakterze. Z oddolną inicjatywą stworzenia całej sieci portów i przystani żeglarskich, zapewniających godne i bezpieczne warunki postoju dla coraz liczniejszych krajowych i zagranicznych jachtów przemierzających szlak wodny Odry, Jeziora Dąbie, Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego oraz południowego Bałtyku, wystąpili sami żeglarze. Mając porównanie z warunkami spotykanymi u naszych zachodnich i północnych sąsiadów, silnie odczuwali niedostatki tutejszej infrastruktury portowej, a przy tym widoczny brak zainteresowania większości włodarzy miast i gmin potencjałem wynikającym z położenia nad tak atrakcyjnymi żeglarsko akwenami.

Upatrując szansę na zmianę tej sytuacji w rodzącej się możliwości skorzystania z pomocy unijnej, jako zawiązane w roku 2004 Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ?Pomost? złożyli do Urzędu Marszałkowskiego formalny wniosek w wpisanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Jak wspomina Zbigniew Jagniątkowski, pomysłodawca, inicjator i lider projektu, prezes Stowarzyszenia ?Pomost?, zamysł przekonania kilkunastu gmin i organizacji żeglarskich do skoordynowanej inwestycji, wymagał niezliczonej ilości wyjazdów, spotkań i obfitej korespondencji. Podstawowa trudność tkwiła w mentalności wielu partnerów, uważających budowę lub modernizację przystani jachtowej za podarunek dla bogatych posiadaczy jachtów, a nie dostrzegających w tym szansy rozwojowej dla swojej gminy.

Pierwotnie projekt zakładał stworzenie sieci 28 portów i przystani żeglarskich na trasie od nadodrzańskiej Widuchowej po Darłowo. Ostatecznie list intencyjny podpisało we wrześniu 2008 roku 19 podmiotów, w tym zainteresowane kluby i organizacje żeglarskie. Większość z nich, podczas późniejszych negocjacji w Urzędzie Marszałkowskim, posługiwała się dokumentacją opracowaną na ich zlecenie przez Stowarzyszenie ?Pomost?. Szybko też okazało się, że zapisana w RPO wówczas – wydawało się – gigantyczna kwota 25 milionów euro, dalece nie wystarczała na zapewnienie podstawowych potrzeb dla wszystkich ubiegających się o unijne wsparcie. Dla kilku partnerów przeszkodą nie do przezwyciężenia okazała się także konieczność wniesienia własnego wkładu finansowego. Mimo tych i innych trudności i perturbacji, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski szybko przeistaczał się ze sfery pomysłu w realnie trwające inwestycje.

Z czasem pojawiła się możliwość, z której skrzętnie skorzystali szybko uczący się obowiązujących procedur beneficjenci unijnej pomocy, sięgnięcia także do innych źródeł dofinansowania: INTERREG IVA, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Sektorowego Programu Operacyjnego ?Ryby?, a przede wszystkim Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, działanie 8.4), którego beneficjentem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Przedstawiony przez ZROT projekt w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, obejmujący 11 inwestycji wartości 86 milionów złotych, jako jedyny z terenu zachodniej Polski zatwierdzony przez Polską Organizację Turystyki, zaowocował dofinansowaniem wysokości blisko 53 milionów złotych.


Więcej informacji znajdziecie o projekcie na stronie
www.marinas.pl

marinas-szlak-big